FN:s 17 globala mål skapar en ram för en hållbar utveckling av vårt samhälle. Under samma period som de nya globala målen arbetades fram, uppstod en ny ekonomisk modell; Cirkulär ekonomi. Både målen och den ekonomiska modellen är baserade på ambitiösa idéer, mål och ansträngningar från det förflutna, inklusive företagens sociala ansvar (CSR). Vi kan stödja FN:s globala mål genom att kombinera cirkulär ekonomi och socialt ansvar i ett ekonomiskt hållbart företag.

En av de grundläggande utmaningarna för vår del av världen är vår överkonsumtion. Vårt historiskt linjära tänkande om produktion, konsumtion och avfall genomsyrar hela vår marknadssyn, politiska system, konsumentkultur och förhållande till naturresurser.

Refurbs tydliga mål är att bidra till en radikal förändring av vår konsumtion. Vi vill ändra synen på återvinning, som ofta ses som ett alternativ till avfall, genom att utveckla en mer hållbar och ekonomiskt livskraftig verksamhet, som gör begagnad IT-utrustning till ett bättre alternativ än att köpa ny.

Vi arbetar därför målmedvetet med de globala målen. I synnerhet SDG 8, SDG 12 och SDG 17.

Refurb och global mål 8

Anständiga jobb och ekonomisk tillväxt är ett av FN:s 17 globala mål, som ingår i utvecklingsagendan för hållbar utveckling fram till 2030. Ekonomisk tillväxt är hela grunden för att vara ett hållbart företag.
Om vi inte finns här imorgon kan vi inte göra någon skillnad.

Dessutom arbetar vi konkret för att bygga en öppen och mångsidig arbetsplats – vi tror att det ger mervärde för alla. Refurb arbetar med flera av de associerade delmålen under SDG 8, särskilt delmål 8.5 och 8.6. Läs nedan hur vi arbetar.

FN's Verdensmål 8

Hur vi arbetar med världsmål 8

Delmål 8.5: Fram till 2030 ska vi uppnå full och produktiv sysselsättning och ge anständigt arbete för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, och med lika lön för lika arbete.

En grundläggande värdegrund för Refurb är att involvera dem som vill och kan oavsett bakgrund, utmaning, kön, ålder, ras, hållning eller vad det än är som bidrar till att göra den personen till den de är. Om bidraget till verksamheten är positivt finns det utrymme. Vi säger alltså att Refurb är öppet för många men inte alla.

Vi har inom verksamheten – redan från första början – en övertygad tro på mänsklig jämlikhet och rätten till att bidra. Vi tror att mångfald är en bonus för företaget, dess anställda och världen runt det.

Vi bidrar till detta genom att:

 • Involvera kompetens från arbetsmarknadens alla deltagare i form av praktikanter, lärlingar och studenter, pensionärer och förtidspensionärer, invandrare och nykomlingar, flexjob-system, extrajobbare etc.
 • Vi uppmuntrar alla, oavsett bakgrund, att söka våra tjänster
 • Ersättning sker enligt kompetens, anciennitet och engagemang
 • Involverar våra anställda i sammansättningen av deras egen position, arbetsuppgifter och villkor
 • Refurb har som mål att 15% av våra positioner ska vara tjänster avsedda för studenter, lärlingar, anställda från arbetsmarknadsprojekt eller med specialkunskaper

Delmål 8.6: År 2030 ska andelen unga som inte har något arbete, eller är under utbildning, minskas avsevärt.

På Refurb tror vi på engagemang och lärande som ett socialt ansvar. Vi har pågående praktikanter, studenter eller lärlingar inom alla ämnesområden, varav en stor del förblir i fasta positioner efter examen.

De fyra studenterna som har varit knutna till företagets försäljningsavdelning har alla anställts och idag leds vår avdelning för drift och kundservice av en tidigare student. Vi tror att genom att kombinera ansvar, lärande och en miljö med professionell sparring, ger vi motivation som skapar värde för både den unga praktikanten och för företaget.

Vi bidrar till detta genom att:

 • Bjud in studenter, lärlingar och praktikanter i vårt företag när det är möjligt
 • Bidra till utbildning av ungdomar genom att ställa upp och låta studerande använda företaget i sina arbeten och sedan erbjuda sparring vid utbildningsinstitutionerna
 • Arbeta med de danska universiteten om forskning och utbildning
 • Ha en nära dialog med arbetsförmedlingen och kommunala partners om ungdomars engagemang
 • Refurb har som mål att 15% av våra positioner ska vara tjänster avsedda för studenter, lärlingar, anställda från arbetsmarknadsprojekt eller med specialkunskaper
Refurb och global mål 12

Ansvarsfull konsumtion och produktion är ett av 17 globala mål som ingår i utvecklingsagendan för hållbar utveckling fram till 2030.

Vårt sätt att konsumera i västvärlden är ett grundläggande problem. Vi måste förändra vårt sätt att tänka och konsumera. Det är därför vi på Refurb arbetar med en cirkulär ekonomisk affärsmodell, där målet är att göra återvinning till ett bättre alternativ än att köpa nytt.

Refurb arbetar med flera av de associerade delmålen under SDG 12, särskilt delmål 12.5, 12.6, 12.7 och 12.8. Läs nedan hur vi arbetar.

FN's Verdensmål 12

Så arbetar vi med det 12 globala målet

Delmål 12.5: Till år 2030 ska mängden avfall minskas avsevärt genom förebyggande, minskning, återvinning och återanvändning.

Även om återvinning är en del av målet som delmål, mäter man i DK antalet ton återvunnet material. Vi kämpar för att detta ska ändras så att återvinning kommer högre upp på agendan. Genom kunskap om Co2-ekvivalenter, samarbete med danska Miljøstyrelsen, Syddansk universitet och beräkningar från tillverkare kan Refurb uppvisa betydande utsläppsbesparingar genom återvinning.

Vi bidrar till detta genom att:

 • Påverka politiker och beslutsfattare lokalt och nationellt
 • Främja återvinning i avfallshierarkin
 • Delta i offentliga diskussioner, presentationer, debatter och utfrågningar
 • Genom att sälja begagnade produkter och kommunicera ut miljöpåverkan
 • Genom dialog med företag och offentliga kunder

Delmål 12.6: Uppmuntra företag, särskilt stora och interkontinentala företag, att arbeta hållbart och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel

Refurb erbjuder en tjänst som, förutom att lösa flera grundläggande utmaningar för företag omkring datasäkerhet och logistik, också bidrar positivt till företagets CSR.

Vi bidrar till detta genom att:

 • Köpa begagnad IT-utrustning för återanvändning
 • Uppmuntra företag att lägga till ett avsnitt om köp och försäljning av begagnad IT i sin CSR enligt §99a
 • Påverka leverantörskedjan med ett krav på återvinning
 • Genom att sälja begagnade produkter och kommunicera ut miljöpåverkan
 • Delta i marknadsdialoger med offentliga kunder

Delmål 12.7: Främja hållbara metoder för offentlig upphandling i linje med nationell politik och prioriteringar.

Refurb har ett starkt fokus på offentlig upphandling och erkänner att effekten av offentlig upphandling kan ha en förmåga att uppmuntra till en övergång. Därför är offentliga kunder både viktiga i förhållande till leverans av produkter för återvinning, men bidrar på sikt också till en större förståelse för hållbara inköp såväl som för acceptansen av återvinning som ett alternativ till att köpa nytt.

Vi bidrar till detta genom att:

 • Påverka politiker och beslutsfattare lokalt och nationellt till att ändra upphandlingsmetoderna
 • Främja återvinning i avfallshierarkin och TCO-beräkningarna
 • Bidra till TCO-verktyg, viktningsmetoder och beräkningar för offentlig upphandling
 • Delta i offentliga diskussioner, presentationer, debatter och utfrågningar
 • Fungera som expertrådgivare vid utfrågningar, utarbeta beräkningar etc.
 • Genom att sälja begagnade produkter och kommunicera ut miljöpåverkan
 • Genom att bidra till forskning i samarbete med Miljøstyrelsen i Danmark, universitet och branschorganisationer
 • Delta i marknadsdialog med offentliga kunder

Delmål 12.8: Fram till 2030 ska vi säkerställa att människor överallt har relevant information och kunskap om hållbar utveckling och livsstil i harmoni med naturen.

En del av omvandlingen som Refurb arbetar med, är att visa konsumenterna de konsekvenser som uppstår av vår konsumtion av elektronik på vår planet. Det gör vi av både sociala och miljömässiga skäl, men främst för att motverka föreställningen om att återanvändning är lika med återvinning. Dessutom försöker vi motverka bilden av att återvinning skulle vara närmare avfall än en ny produkt.

Vi bidrar till detta genom att:

 • Köpa begagnad IT-utrustning för återvinning
 • Uppmuntra företag att lägga till avsnittet om köp och försäljning av begagnad IT-utrustning i sin CSR enligt §99a
 • Påverka leverantörskedjan med ett krav på återvinning
 • Genom att sälja begagnade produkter och kommunicera ut miljöpåverkan
 • Delta i marknadsdialoger med offentliga kunder
Refurb och global mål 17

Partnership for Action är ett av 17 globala mål som ingår i Agenda för hållbar utveckling mot 2030.

Vårt sätt att konsumera i västvärlden är ett grundläggande problem. Vi måste förändra vårt sätt att tänka och konsumera. Det är därför vi på Refurb arbetar med en cirkulär ekonomisk affärsmodell, där målet är att göra återvinning till ett bättre alternativ än att köpa nytt.

Refurb arbetar med flera av de associerade delmålen under SDG 12, särskilt delmål 12.5, 12.6, 12.7 och 12.8. Läs nedan hur.

FN's Verdensmål 17

Så arbetar vi med global mål 17

Delmål 17.17: Effektiva offentliga partnerskap, offentliga-privata partnerskap och civilsamhällspartnerskap baserade på erfarenhet och resursstrategier ska uppmuntras och främjas.

Refurb arbetar för att främja cirkulär ekonomi och socialt ansvar. Detta gäller alla nivåer i samhället, från genomsnittskonsumenten till offentlig upphandling och forskning. Genom dialog med marknaden, deltagande i forskningsprojekt och aktivt engagemang i offentligt-privata partnerskap försöker vi utveckla potentialen i cirkulär ekonomi inom IT-branschen.

Vi bidrar till detta genom att:

 • Bidra till PhD avhandlingar, forskning och utbildning. Samt genom att ingå som projektägare i ett större forskningsprojekt i samband med ett MUDP-projekt via Miljøstyrelsen i Danmark.
 • Refurb deltar i offentliga marknadsdialoger, utfrågningar, ger input till lagstiftning etc. för att främja offentligt-privata partnerskap.
 • Delta i nätverk, partnerskap och arbeta för att främja offentligt-privata partnerskap genom köp och försäljning av begagnad IT-utrustning
;