FN´s 17 verdensmål skaber rammen om en bæredygtig udvikling af vores samfund. I samme periode som der blev arbejdet med de nye verdensmål voksede en ny økonomi frem; Cirkulær økonomi. Begge dele bygger på ambitiøse idéer, målsætninger og indsatser fra tidligere herunder også Corporate Social Responsbility (CSR). Vi tror på at vi ved at kombinere Cirkulær økonomi og socialt ansvar med en økonomisk bæredygtig forretning kan understøtte FN´s verdensmål.

En af de grundlæggende udfordringer for vores del af verden er vores overforbrug. Vores historisk lineære tankegang omkring produktion, forbrug og affald gennemsyrer hele vores markedstilgang, politiske system, forbrugerkultur og forhold til naturressourcer.

Refurb har som tydelig målsætning, at bidrage til en radikal ændring i vores forbrug. Vi vil ændre synet på genbrug, der ofte betragtes som et alternativ til affald, ved at udvikle en mere bæredygtig og økonomisk rentabel forretning, der gør genbrugt IT til et bedre alternativ end nyt.

Vi arbejder derfor målrettet med Verdensmålene. Særligt SDG 8, SDG 12 og SDG 17.

Refurb og Verdensmål 8

Anstændige jobs og økonomisk vækst er et af 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Økonomisk vækst er hele grundlaget ved det at være en virksomhed.
Hvis vi ikke er her i morgen gør vi alligevel ingen forskel.

Derudover så arbejder vi konkret med at bygge en rummelig og mangfoldig arbejdsplads – det tror vi på giver merværdi for alle. Refurb arbejder med flere af de tilknyttede delmål under SDG 8, særligt delmålene 8.5 og 8.6. Læs herunder hvordan.

FN's Verdensmål 8

Sådan arbejder vi med Verdensmål 8

Delmål 8.5: Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi.

En grundlæggende værdi for Refurb er at inddrage de der vil og kan uanset baggrund, udfordringer, køn, alder, race, holdninger eller hvad der nu bidrager til at gøre dem til det menneske de er. Hvis bidraget til forretningen er positivt, så er der plads. Vi har dermed sagt at Refurb er for mange, men ikke alle.

Der er i forretningen – helt fra grundlæggelsen – en stålsat overbevisning om menneskers ligeværd og ret til at bidrage. Vi tror på at mangfoldighed er en bonus for virksomheden, dens ansatte og dens omverden.

Det gør vi ved at:

 • Inddrage kompetencer fra kanten af arbejdsmarkedet i form af praktikanter, lærlinge og elever, pensionister og efterlønnere, indvandre og tilflyttere, fleksjob ordninger, jobafklaring, m.fl.
 • Opfordre alle uanset baggrund til at søge vores stillinger i stillingsopslag
 • Aflønne lige efter kompetence, anciennitet og engagement
 • Inddrage medarbejdere i sammensætning af egen stilling, opgaver og vilkår
 • Refurb har en målsætning om at 20% af vores stillinger skal besættes af medarbejdere rekrutteret fra kanten af arbejdsmarkedet eller med særlige kompetencer

Delmål 8.6: Inden 2030 skal andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse væsentligt reduceres.

Hos Refurb tror vi på engagement og læring som et samfundsansvar. Vi har løbende praktikanter, elever eller lærlinge i alle fagområder, hvoraf en stor del er fortsat i faste stillinger efter endt uddannelse.

De 4 elever, der har været tilknyttet virksomhedens salgsafdeling er alle blevet fastansat og i dag ledes vores Operations og Kundeservice afdeling af en tidligere elev. Vi tror på at vi ved at kombinere ansvar, læring og et miljø med faglig sparring giver et medejerskab som skaber værdi for både den unge og virksomheden

Det gør vi ved at:

 • Invitere elever, lærlinge og praktikanter ind i vores virksomhed, når det er muligt
 • Bidrage til uddannelse af unge ved at fungere som case og sparring på uddannelsesinstitutioner
 • Arbejde sammen med de danske universiteter omkring forskning og uddannelse
 • Være i tæt dialog med jobcentre og kommunale samarbejdspartnere om inddragelse af unge
 • Refurb har en målsætning om at 20% af vores stillinger skal besættes af medarbejdere rekrutteret fra kanten af arbejdsmarkedet eller med særlige kompetencer
Refurb og Verdensmål 12

Ansvarligt forbrug og produktion er et af 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030.

Vores måde at forbruge på i vesten er et grundlæggende problem. Vi er nødt til at ændre den måde vi tænker og forbruger på. Derfor arbejder vi hos Refurb med en cirkulær økonomisk forretningsmodel, hvor målet er at gøre genbrug til et bedre alternativ til nyt.

Refurb arbejder med flere af de tilknyttede delmål under SDG 12, særligt delmålene 12.5, 12.6, 12.7 og 12.8. Læs herunder hvordan.

FN's Verdensmål 12

Sådan arbejder vi med Verdensmål 12

Delmål 12.5: Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug

Selvom genbrug er en del af målsætningen som et delmål, så måler vi i DK på antal ton genanvendt materiale. Det kæmper vi for bliver ændret, så genbrug kommer højere på dagsordenen. Gennem kendskab til Co2 ækvivalenter, samarbejde med Miljøstyrelsen, Syddansk Universitet og beregninger fra producenter kan Refurb påvise betragtelige emissions besparelser gennem genbrug.

Det gør vi ved at:

 • Påvirke politikere og beslutningstagere lokalt og nationalt
 • Fremhæve genbrug i affaldshierarkiet
 • Deltage i offentlige diskussioner, præsentationer, cases og høringer
 • Ved at sælge et genbrugt produkt og kommunikere miljøeffekten
 • I dialog med virksomheder og offentlige kunder

Delmål 12.6: Opmuntre virksomheder, især store og transnationale virksomheder, til at arbejde bæredygtig og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus

Refurb tilbyder en ydelse, der udover at løse nogle grundlæggende udfordringer for virksomheder omkring datasikkerhed og logistik, også bidrager positivt til virksomhedens CSR regnskab.

Det gør vi ved at:

 • Opkøbe brugt IT med henblik på genbrug
 • Opfordre til at tilføje køb og salg af brugt IT i Årsregnskabets CSR afsnit §99a
 • Påvirke forsyningskæden med opfordring til genbrug
 • Ved at sælge et genbrugt produkt og kommunikere miljøeffekten
 • Deltage i markedsdialog med offentlige kunder

Delmål 12.7: Fremme bæredygtige offentlige indkøbspraksis, der er i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.

Refurb har et stort fokus på offentlige indkøb og anerkender effekten af offentlige indkøbs evne til at igangsætte en omstilling. Derfor er offentlige kunder både vigtige i relation til levering af produkter til genbrug, samt bidrage til en styrket forståelse af bæredygtige indkøb og accept af genbrug som alternativ til nyt.

Det gør vi ved at:

 • Påvirke politikere og beslutningstagere lokalt og nationalt til at ændre indkøbspraksis
 • Fremhæve genbrug i affaldshierarkiet og TCO beregninger
 • Bidrage til TCO værktøjer, vægtningsmetoder og beregninger til offentlige udbud
 • Deltage i offentlige diskussioner, præsentationer, cases og høringer
 • Fungere som ekspert på høringer, udarbejdelse af lovforslag, m.m.
 • Ved at sælge et genbrugt produkt og kommunikere miljøeffekten
 • Ved at bidrage til forskning i samarbejde med Miljøstyrelsen, universiteter og brancheorganisationer
 • Deltage i markedsdialog med offentlige kunder

Delmål 12.8: Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

En del af den omstilling Refurb arbejder på er at vise forbrugere hvilken konsekvens vores forbrug af elektronik har på vores planet. Det gør vi både af hensyn til sociale og miljømæssige forhold, men primært for at bryde forforståelsen omkring at genanvendelse er lig genbrug. Dertil at gøre op med billedet om at genbrug er tættere på affald end på det nye produkt.

Det gør vi ved at:

 • Opkøbe brugt IT med henblik på genbrug
 • Opfordre til at tilføje køb og salg af brugt IT i Årsregnskabets CSR afsnit §99a
 • Påvirke forsyningskæden med opfordring til genbrug
 • Ved at sælge et genbrugt produkt og kommunikere miljøeffekten
 • Deltage i markedsdialog med offentlige kunder
Refurb og Verdensmål 17

Partnerskab for handling er et af 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030.

Vores måde at forbruge på i vesten er et grundlæggende problem. Vi er nødt til at ændre den måde vi tænker og forbruger på. Derfor arbejder vi hos Refurb med en cirkulær økonomisk forretningsmodel, hvor målet er at gøre genbrug til et bedre alternativ til nyt.

Refurb arbejder med flere af de tilknyttede delmål under SDG 12, særligt delmålene 12.5, 12.6, 12.7 og 12.8. Læs herunder hvordan.

FN's Verdensmål 17

Sådan arbejder vi med Verdensmål 17

Delmål 17.17: Der skal tilskyndes og fremmes effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.

Refurb arbejder for at fremme cirkulær økonomi og socialt ansvar. Det gælder på alle plan i samfundet, fra den almindelige forbruger til offentlige indkøb og forskning. Gennem dialog med markedet, deltagelse i forskningsprojekter og aktivt engagement i offentligt-private partnerskaber forsøger vi at udvikle potentialet i cirkulær økonomi i IT-branchen.

Det gør vi ved at:

 • Bidrage til Ph.D afhandlinger, forskning og uddannelse. Herunder som projektejer i et større forskningsarbejde i forbindelse med et MUDP projektet under Miljøstyrelsen.
 • Refurb deltager i offentlige markedsdialoger, høringer, giver input til lovgivningen, m.m. for at fremme offentligt-private partnerskaber.
 • Deltager i netværk, partnerskaber og arbejder for at fremme offentligt privat partnerskab gennem køb og salg af genbrugt IT